Tuesday, August 27, 2013

मूडचे कोड

नवराः हे बघ, असं सारखं-सारखं तुला विचारून त्रास द्यायला मलाही आवडत नाही. त्यापेक्षा आपण तुझ्या मूडचे कोड ठरवूया.
बायकोः कसले हो कोड?
नवराः जेव्हा तुझा करायचा मूड असेल तेव्हा तू माझा हातात घेऊन फक्त दोनदा हलवत जा. मी समजून जाईन.
बायकोः अरे व्वा! आणि माझा मूड नसेल तेव्हा?
नवराः सोप्पंय! तुझा मूड नसेल तेव्हा माझा पन्नास वेळा हलवत जा...

4 comments: